• ทั้งหมด
  • สาระกับประกันชีวิต
  • วางแผนหลังเกษียณ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • หลักประกันครอบครัว
  • ประกันยอดนิยม
  • ออมเงิน
  • ลดหย่อนภาษี

ออมเงินกับธนาคาร VS ประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร?

ออมเงินกับธนาคาร VS ประกันชีวิต


มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127%**

เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1


ความคุ้มครองสูงสุด คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 500,000 บาท* รับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการได้ รวมสูงสุด 350,000 บาทต่อปี*

โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองคงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7


คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 500,000 บาท* ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยปีที่ 3 คืน* สบายไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

โครงการยิ้มสบาย เมืองไทยให้คืน


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 65 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปีข้อมูลแบบประกัน ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ปี การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน แล

เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20


วางแผนเพื่ออนาคตสำหรับลูก หลาน พร้อมรับเงินจ่ายคืน ปีละ 10% ทุกรอบ 3 ปี กรมธรรม์

เมืองไทย แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส


ความคุ้มครองชีวิตสูง ครอบคลุมการเจ็บป่วย

โครงการ Ultra Protection


คุ้มครองชีวิตมั่นใจ คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 1,400,000 บาท

โครงการเมืองไทย เซฟ แอนด์ แซฟ


แรงทุกเรื่อง.....ช่วยรับมือเรื่องค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกที่ ทั่วโลก

โครงการเมืองไทย High Speed 4G


คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท

โครงการเมืองไทย ยิ้มสู้โรคร้าย


รับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วย 3 แผนความคุ้มครอง ตอบสนองทุกความกังวลที่ครอบคลุม

โครงการเมืองไทย Double Care


เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง วันละ 5 บาท รับความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 1,000,000 บาท

โครงการเมืองไทย คุ้มครองโรคมะเร็ง


รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 5,000 บาท

โครงการเมืองไทย อุ่นใจ 3 คุ้ม


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สูงสุด 2,000,000 บาท

โครงการเมืองไทย Ultra Health


มอบความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 150%

โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เบเนฟิท 15/10


รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%

โครงการเมืองไทย ได้ใจ 3/2


เงินครบกำหนดสัญญา 135%

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7


รับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง155% จ่ายเบี้ย เริ่มต้นเพียง 24,350 บาท

เมืองไทยซุปเปอร์ กู๊ด 12/5


ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับดอกเบี้ยคงที่

โครงการเมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 3 (5/1)

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร