ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ

75,000

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

*%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สิทธิพิเศษของแบบประกันภัย    
เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51
     
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
     
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา    
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
- เฉพาะซื้อให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น