ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
ราย 6 เดือน 
ราย 3 เดือน 
และรายเดือน

ตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบโครงการได้

จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ

150,000 บาท

  • สร้างมรดก เงินล้าน* ด้วยเงินครบสัญญาสูงถึง 100%** 
  • คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี** แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
  • จ่ายเบี้ยสบายๆ

  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 65 ปี

*สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

**เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
150,000 – 199,999ไม่มี
200,000 – 249,9991.00
250,000 – 399,9993.00
400,000 – 999,9994.00
ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป6.00
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ