ระยะเวลาเอาประกันภัย

- เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 : ครบอายุ 99 ปี
- สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

- เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 : 20 ปี
- สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แบบประกันภัย เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น 
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.    พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2.    การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3.    การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.    โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.    การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง มีทั้งหมด 4 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
1.    หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยการทำอัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2.    สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) เป็นต้น

    สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญาและไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
    บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์ ภายใต้ความคุ้มครองของสัญญาฉบับนี้ สำหรับการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น 
ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร และการรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1.    สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
2.    ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ เป็นต้น

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

- สำหรับประกันชีวิต (แบบประกันภัย เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงครบอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
- สำหรับสัญญาเพิ่มเติม ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้การต่ออายุเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
* ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีสัญญากับบริษัทฯ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลตามผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Health Care Card หรือ บัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง