ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ลดหย่อนภาษี

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แบบประกันภัย ภายในระยะเวลา 10/10
1.    กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2.    กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย 
อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.    โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.    การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) มีทั้งหมด 20  ข้อ เช่น                                                                                                           
ไม่คุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.    โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.    การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ สำหรับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต มีทั้งหมด 2 ข้อ เช่น
    สัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
1.หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยการทำอัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือหากมีการต่ออายุสัญญาให้นับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับแล้วทั้งหมดตั้งแต่ทำสัญญาประกันภัย หรือหากมีการต่ออายุสัญญาให้นับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด   เป็นต้น 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ สำหรับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง มีทั้งหมด 11 ข้อ เช่น
     สัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง   ซึ่งเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
1.ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือมีอาการที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ รับประกันภัยหรือหากมีการต่ออายุสัญญาให้นับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้(Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุดจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีสิ้นผลบังคับ เป็นต้น


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

- ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี

*สำหรับแผน 5