โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7
รายละเอียดแบบประกัน

ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

7 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

14 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

  • ออมเงิน 22,500 บาท คุ้มครองชีวิต 145,000 บาท ได้เงินคืน ปีละ 3,000 บาท นำไปลดหย่อนภาษีได้ 22,500 บาท

  • ออมเงิน 106,250 บาท คุ้มครองชีวิต 725,000 บาท ได้เงินคืน ปีละ 15,000 บาท นำไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท


  • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 186%*
  • รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานและสูงถึง 145%*
  • รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 13 รวมสูงสุดถึง 51%*
  • หากผู้เอาประกันภัยกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 7 ปี**
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี

หมายเหตุ

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย 

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร