ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ*

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท